Obowiązek informacyjny RODO

Poniższa informacja stanowi zwięzły, zrozumiały i przejrzysty skrót informacji zamieszczonych w Polityce Prywatności odnośnie Administratora danych, celu i sposobu przetwarzania danych osobowych oraz Twoich praw w związku z tym przetwarzaniem, w formie wymaganej do spełnienia obowiązku informacyjnego RODO. Szczegóły dotyczące sposobu przetwarzania i podmiotów uczestniczących w tym procesie dostępne są we wskazanej polityce.

Kto jest administratorem danych?

Administratorem Danych Osobowych (dalej Administrator) jest firma "SUPORT K.Bethke i Wspólnicy sp.j.", prowadząca działalność pod adresem: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5542786057, o nadanym numerze KRS: 0000303203, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

Jak można skontaktować się z administratorem danych?

Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów

 • Adres pocztowy - SUPORT K.Bethke i Wspólnicy sp.j., ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz

 • Adres poczty elektronicznej - biuro@suport-hiszpania.pl

 • Połączenie telefoniczne - +48 (52) 376 87 52

Czy Administrator powołał Inspektora Danych Osobowych?

Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.

W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

Skąd pozyskujemy dane osobowe i jakie są ich źródła?

Dane pozyskiwane są z następujących źródeł: - od osób, których dane dotyczą.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych?

W Serwisie przetwarzane są dane osobowe zwykłe, podane dobrowolnie przez osoby, których dotyczą

Szczegółowy zakres przetwarzanych danych dostępny jest w Polityce Prywatności.

Jakie są cele przetwarzania przez nas danych?

Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:

 • Wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty (w tym reklamowej) na prośbę Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Informowanie o ofercie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Komunikacja Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem i ochroną danych – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Komunikacja Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z realizacją usługi, umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Archiwizacja na potrzeby zabezpieczenia informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Cel analityczny – analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wykorzystanie cookies w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Zarządzanie Serwisem i stronami Administratora na innych platformach – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jakie są podstawy prawne przetwarzania danych?

Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a
   osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b
   przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c
   przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • art. 6 ust. 1 lit. f
   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 • Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Jaki jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora?

 • W celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) polegający na ochronie naszych praw
 • W celu oceny ryzyka potencjalnych klientów
 • W celu realizacji marketingu bezpośredniego

Przez jaki okres przetwarzamy dane osobowe?

 1. Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia poszczególnych usług/czas trwania umowy zawartej w ramach Serwisu przez Administratora, względnie przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w przypadku danych podanych w zapytaniu ofertowym w ramach jednego z Formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Dane osobowe są przechowywane okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług i upływu terminu przedawnienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzane są do momentu wycofania zgody, a następnie mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu w trybie art. 21 RODO, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane do momentu ustania podstawy przetwarzania bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla Administratora, w zależności od rodzaju danych i zabezpieczanych roszczeń.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystaniem cookies w Serwisie przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika.

Kto jest odbiorcą danych w tym danych osobowych?

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim.
Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Serwisu tj.:

 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT

Czy Państwa dane osobowe będą przekazywane poza Unię Europejską?

Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej serwis.

Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być przekazywane poza Unię Europejską w związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w tym Google, Microsoft itp. Wobec powyższego dane Użytkownika mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach tam zlokalizowanych. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityk prywatności każdego z dostawców usług, możliwych do odczytu na ich stronach internetowych.

Czy dane osobowe będą podstawą zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).

Jakie mają Państwo prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

Użytkownikowi przysługują uprawnienia zawarte w art. 15 – 22 RODO:

 • Prawo dostępu do danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownikowi przysługuje nadto prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Uprawnienie realizowane jest na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. w sytuacji kwestionowania prawidłowości danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych
  Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do wniesienia skargi
  Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO lub UODO.

Administrator zastrzega, iż skorzystanie przez Użytkownika z w/w uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich.
Administrator informuje, że w przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika) – Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Scroll to Top