Polityka Prywatności i Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu. Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych jest Suport K.Bethke i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, prowadząca działalność pod adresem: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5542786057, o nadanym numerze KRS: 0000303203.

§1 Definicje

 • Serwis - serwis internetowy "Suport | Nieruchomości w Hiszpanii" działający pod adresem https://suport-hiszpania.pl/,
 • Serwis zewnętrzny - serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców współpracujących z Administratorem,
 • Polityka Prywatności – niniejsza Polityka Prywatności i Polityka Cookies,
 • Administrator - Administratorem Serwisu oraz Administratorem Danych jest Suport K.Bethke i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Bydgoszczy, prowadząca działalność pod adresem: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz, o nadanym numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 5542786057, o nadanym numerze KRS: 0000303203, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
 • Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu,
 • Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 • Cookies (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika,
 • Formularz - wyodrębnione miejsce w Serwisie, które umożliwia wprowadzenie danych osobowych przez Użytkownika, we wskazanym w nim celu;
 • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),
 • UODO – ustawa z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 • UŚDE – ustawa z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 • UPT – ustawa z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
 • Dane osobowe - oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej ("osobie, której dane dotyczą"); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;
 • Przetwarzanie - oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania - oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;
 • Profilowanie - oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;
 • Zgoda - zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;
 • Naruszenie ochrony danych osobowych - oznacza naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 • Pseudonimizacja - oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;
 • Anonimizacja - Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych, który niszczy / nadpisuje "dane osobowe" uniemożliwiając identyfikację, lub powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Sposób przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
 1. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie niektórych informacji, oznaczonych w Serwisie jako obowiązkowe, może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi, osiągnięcia określonych celów lub podjęcia określonych danych.
 2. Podanie przez Użytkownika danych nieoznaczonych jako obowiązkowe lub podanie przez Użytkownika danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać, następuje na podstawie decyzji Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika).
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską, chyba że zostały opublikowane na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. wprowadzenie komentarza lub wpisu), co sprawi, że dane będą dostępne dla każdej osoby odwiedzającej Serwis.
 4. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 5. Dane osobowe nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.
 6. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane i chronione z należytą starannością, zgodnie z wdrożonymi procedurami wewnętrznymi Administratora.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
 1. Dane anonimowe (bez danych osobowych) mogą być przekazywane poza Unię Europejską w związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług, w tym Google, Microsoft itp. Wobec powyższego dane Użytkownika mogą być przekazywane do USA, w związku z ich przechowywaniem na serwerach tam zlokalizowanych. Szczegółowe informacje dostępne są w treści polityk prywatności każdego z dostawców usług, możliwych do odczytu na ich stronach internetowych.
 2. Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji (profilowania).
 3. Dane anonimowe (bez danych osobowych) nie będą odsprzedawane podmiotom trzecim.

§3 Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

 1. Serwis gromadzi i przetwarza dane Użytkowników na podstawie:
 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
  • art. 6 ust. 1 lit. a osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów
  • art. 6 ust. 1 lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy
  • art. 6 ust. 1 lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
  • art. 6 ust. 1 lit. f przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią
 • Ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych,
 • Ustawy z dnia 16 lipca 2004r. Prawo telekomunikacyjne
 • Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 1. Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z następujących celów:
 • Wykonanie usługi lub wykonanie zawartej umowy, przesłanie oferty (w tym reklamowej) na prośbę Użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Informowanie o ofercie Administratora – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Komunikacja Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem i ochrony danych – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Komunikacja Administratora z Użytkownikiem w sprawach związanych z realizacją usługi, umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • Tworzenie rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Archiwizacja na potrzeby zabezpieczenia informacji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Cel analityczny – analiza danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu z Serwisu – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wykorzystanie cookies w Serwisie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • Zarządzanie Serwisem i stronami Administratora na innych platformach – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
 • Wewnętrzne cele administracyjne Administratora związane z zarządzaniem kontaktem z Użytkownikiem – art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

§4 Okres przetwarzania i przechowywania danych osobowych

Dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników:
 1. Co do zasady wskazane dane osobowe są przechowywane wyłącznie przez okres świadczenia poszczególnych usług/czas trwania umowy zawartej w ramach Serwisu przez Administratora, względnie przez okres prowadzenia rozmów i negocjacji poprzedzających zawarcie umowy lub wykonanie usługi w przypadku danych podanych w zapytaniu ofertowym w ramach jednego z Formularzy dostępnych w Serwisie.
 2. Dane osobowe są przechowywane okres przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. Są one usuwane lub anonimizowane w okresie do 30 dni od chwili zakończenia świadczenia usług i upływu terminu przedawnienia.
 3. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) przetwarzane są do momentu wycofania zgody, a następnie mogą być przetwarzane w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem przedawnienia tych roszczeń.
 4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) przetwarzane są do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu w trybie art. 21 RODO, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Wyjątek stanowi sytuacja, która wymaga zabezpieczenia prawnie uzasadnionych celów dalszego przetwarzania tych danych przez Administratora. W takiej sytuacji Administrator będzie przetwarzał dane do momentu ustania podstawy przetwarzania bądź do czasu wniesienia sprzeciwu lub utraty przydatności danych dla Administratora, w zależności od rodzaju danych i zabezpieczanych roszczeń.
 6. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystaniem cookies w Serwisie przetwarzane są do czasu wykasowania cookies z przeglądarki przez Użytkownika.
Dane anonimowe (bez danych osobowych) gromadzone automatycznie:
 1. Anonimowe dane statystyczne, niestanowiące danych osobowych, są przechowywane przez Administratora w celu prowadzenia statystyk serwisu przez czas nieoznaczony.

§5 Prawa Użytkowników związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikowi przysługują uprawnienia zawarte w art. 15 – 22 RODO:
 • Prawo dostępu do danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania dostępu do swoich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do sprostowania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących ich danych osobowych, które są nieprawidłowe. Użytkownikowi przysługuje nadto prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych. Uprawnienie realizowane jest na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do usunięcia danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia ich danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora. Administrator zastrzega sobie prawo wstrzymania realizacji żądania usunięcia danych w celu ochrony prawnie uzasadnionego interesu Administratora (np. gdy Użytkownik dopuścił się naruszenia Regulaminu lub dane zostały pozyskane wskutek prowadzonej korespondencji).
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. w sytuacji kwestionowania prawidłowości danych osobowych, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do przenoszenia danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo uzyskania od Administratora, danych osobowych dotyczących Użytkownika w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO, realizowane na żądanie złożone do Administratora.
 • Prawo do wniesienia skargi Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli uznają, iż przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy RODO lub UODO.
Administrator zastrzega, iż skorzystanie przez Użytkownika z w/w uprawnień nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności osób trzecich. Administrator informuje, że w przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda Użytkownika) – Użytkownikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

§6 Inspektor Ochrony Danych

 1. Administrator informuje, że nie powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych i wykonuje samodzielnie obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§7 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani odsprzedawane podmiotom trzecim. Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych) mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług niezbędnych do prowadzenia Serwisu tj.:
 • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla Administratora
 • Firmy serwisowe i wsparcia IT dokonujące konserwacji lub odpowiedzialne za utrzymanie infrastruktury IT
Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Usługi Hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych Administrator w celu prowadzenia Serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych - - Home.pl. Wszelkie dane gromadzone i przetwarzane w serwisie są przechowywane i przetwarzane w infrastrukturze usługodawcy zlokalizowanej w Polsce. Istnieje możliwość dostępu do danych wskutek prac serwisowych realizowanych przez personel usługodawcy.

§ 8 Pliki Cookies

Serwis Administratora korzysta z tzw. technologii śledzących, tj. plików Cookies:
 1. Cookies wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu.
 2. Cookies zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi udostępnione i zainstalowane w Serwisie.
 3. Cookies sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane z Urządzenia Użytkownika.
 4. Cookies trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia, chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia.

§9 Bezpieczeństwo składowania danych

 1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies - Mechanizmy składowania, odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także praktycznie niemożliwe.
 2. Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora pliki Cookies są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik.
 3. Cookie zewnętrzne - Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad zawartością plików Cookies pochodzących od zewnętrznych partnerów. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności.
 4. Kontrola plików Cookies
 5. Zagrożenia po stronie Użytkownika - Administrator stosuje wszelkie możliwe środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w plikach Cookies. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika. Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalności Użytkownika, wirusów, oprogramowania szpiegującego, którymi może, jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zaleceń korzystania z Internetu.
 6. Przechowywanie danych osobowych - Administrator zapewnia, że dokonuje wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i organizacyjnych.

§10 Cele, do których wykorzystywane są pliki Cookies

 1. Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu,
 2. Personalizacja Serwisu dla Użytkowników,
 3. Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącza itp.).

§11 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki Cookies na Urządzeniu Użytkownika. Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych plikach Cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki Cookies:
 • Usługi inne:
 • Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposób wykorzystywania plików Cookie.

  §12 Rodzaje gromadzonych danych

  Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Czeęć danych jest gromadzona automatycznie i anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. Anonimowe dane gromadzone automatycznie:
  • Adres IP
  • Typ przeglądarki
  • Rozdzielczość ekranu
  • Przybliżona lokalizacja
  • Otwierane podstrony serwisu
  • Czas spędzony na odpowiedniej podstronie serwisu
  • Rodzaj systemu operacyjnego
  • Adres poprzedniej podstrony
  • Adres strony odsyłającej
  • Język przeglądarki
  • Prędkość łącza internetowego
  • Dostawca usług internetowych
  Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach Cookies. Część danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług statystycznych.

  §13 Kontakt z Administratorem

  Z Administratorem można skontaktować się w jeden z poniższych sposobów:
  • Adres pocztowy - SUPORT K.Bethke i Wspólnicy sp.j., ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz
  • Adres poczty elektronicznej - biuro@suport-hiszpania.pl
  • Połączenie telefoniczne - +48 (52) 376 87 52

  §14 Wymagania Serwisu

  1. Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu.
  2. Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików Cookie.

  §15 Linki zewnętrzne

  W Serwisie - artykułach, postach, wpisach czy komentarzach Użytkowników mogą znajdować się odnośniki do witryn zewnętrznych, z którymi Administrator nie współpracuje. Linki te oraz strony lub pliki pod nimi wskazane mogą być niebezpieczne dla Urządzenia Użytkownika lub stanowić zagrożenie bezpieczeństwa danych Użytkownika. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści znajdujące się poza Serwisem.

  §16 Zmiany w Polityce Prywatności

  1. Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies.
  2. Wprowadzone zmiany w Polityce Prywatności będą publikowane na tej podstronie Serwisu.
  3. Wprowadzone zmiany wchodzą w życie z chwilą ich publikacji.
  Scroll to Top