Regulamin serwisu

I. Pojęcia ogólne

 • Regulamin – niniejszy regulamin
 • Serwis – serwis internetowy "Suport | Nieruchomości w Hiszpanii", działający pod adresem https://suport-hiszpania.pl/
 • Usługodawca – firma "SUPORT K.Bethke i Wspólnicy sp.j." z adresem siedziby: ul. 11 Listopada 1A, 85-624 Bydgoszcz, NIP: 5542786057, KRS: 0000303203.
 • Usługobiorca – każda osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, uzyskująca dostęp do Serwisu i korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Usługodawcę.
 • Komunikacja Drogą Elektroniczną – Komunikacja pomiędzy stronami za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).

II. Postanowienia ogólne

 • Regulamin określa zasady funkcjonowania i użytkowania Serwisu oraz określa zakres praw i obowiązków Usługobiorców i Usługodawcy związanych z użytkowaniem Serwisu.
 • Serwis działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz w przepisach obowiązującego prawa.
 • Serwis ma na celu prezentację oferowanych przez Usługodawcę usług, a korzystanie z niego jest rozumiane jako akceptacja otrzymywania przez Usługobiorce informacji handlowych oraz marketingu bezpośredniego.
 • Usługodawca umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z usług bezpłatnych. Usługodawca świadczy usługi nieodpłatne, polegające na możliwości przeglądania Serwisu przez Usługobiorców.
 • Przedmiotem usług Usługodawcy jest udostępnienie nieodpłatnych narzędzi w postaci Serwisu, umożliwiających Usługobiorcom dostęp do treści w postaci wpisów, artykułów i materiałów audiowizualnych lub aplikacji internetowych.
 • Wszelkie ewentualne treści, artykuły i informacje zawierające cechy wskazówek lub porad publikowane na łamach Serwisu są jedynie ogólnym zbiorem informacji i nie są kierowane do poszczególnych Usługobiorców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie ich przez Usługobiorców.
 • Usługobiorca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystania materiałów udostępnianych w ramach Serwisu, w tym za wykorzystanie ich zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji co do przydatności materiałów umieszczonych w Serwisie.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ewentualnych szkód poniesionych przez Usługobiorców Serwisu lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie, ponosi Usługobiorca korzystający z usług Serwisu.

III. Warunki używania Serwisu

 • Używanie Serwisu przez każdego z Usługobiorców jest nieodpłatne i dobrowolne.
 • Usługobiorcy mają obowiązek zapoznania się z Regulaminem oraz pozostałymi dokumentami stanowiącymi jego integralną część i muszą zaakceptować w całości jego postanowienia w celu dalszego korzystania z Serwisu.
 • Usługobiorcy nie mogą wykorzystywać żadnych pozyskanych w Serwisie danych osobowych do celów marketingowych.
 • Usługodawca określa następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:
  • urządzenie z wyświetlaczem umożliwiające wyświetlanie stron internetowych,
  • połączenie z Internetem,
  • dowolna przeglądarka internetowa, która wyświetla strony internetowe zgodnie ze standardami i postanowieniami Konsorcjum W3C i obsługuje strony www udostępniane w języku HTML5,
  • włączona obsługa skryptów JavaScript,
  • włączona obsługa plików Cookie.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa Usługodawcy i Usługobiorców korzystających z Serwisu, wszyscy Usługobiorcy korzystający z Serwisu powinni stosować się do ogólnie przyjętych zasad bezpieczeństwa w sieci.
 • Usługobiorca jest świadomy, że sieć Internet ma publiczny charakter i korzystanie susług świadczonych droga elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Usługobiorców przez osoby nieuprawnione, dlatego Usługobiorcy powinni stosować należyte środki techniczne, które zminimalizują te zagrożenia. W szczególności zalecane jest stosowanie przez Usługobiorców programów antywirusowych.
 • W przypadku wykrycia zaistnienia lub potencjalnej możliwości zaistnienia incydentu cyberbezpieczeństwa lub naruszenia RODO, Usługobiorcy w pierwszej kolejności powinni zgłosić ten fakt Usługodawcy do szybkiego usunięcia problemu/zagrożenia i zabezpieczenia interesów wszystkich Usługobiorców Serwisu.

IV. Warunki komunikacji i świadczenia pozostałych usług w Serwisie

 • Serwis udostępnia dane kontaktowe w postaci:
  • Adresu e-mail
  • Telefonu kontaktowego
 • W przypadku kontaktu Usługobiorcy z Usługodawcą, dane osobowe Usługobiorców będa przetwarzane zgodnie z "Polityką Prywatności", stanowiącą integralną część Regulaminu.

V. Gromadzenie danych o Usługobiorcach

W celu prawidłowego świadczenia usług przez Serwis, zabezpieczenia prawnego interesu Usługodawcy oraz w celu zapewnienia zgodności działania Serwisu z obowiązującym prawem, Usługodawca za pośrednictwem Serwisu gromadzi i przetwarza niektóre dane o Usługobiorcach.

W celu prawidłowego świadczenia usług, Serwis wykorzystuje i zapisuje niektóre anonimowe informacje o Usługobiorcy w plikach cookies.

Zakres, cele, sposób oraz zasady przetwarzania danych dostępne są w załącznikach do Regulaminu: „Obowiązek informacyjny RODO” oraz w „Polityce prywatności”, stanowiących integralną część Regulaminu.

  VI. Prawa i obowiązki Usługobiorcy i Usługodawcy

  • Każdy Usługobiorca ma obowiązek korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Zabrania się następujących działań wykonywanych przez Usługobiorców osobiście lub przy użyciu oprogramowania:
   • dekompilacji i analizy kodu źródłowego Serwisu,
   • działań powodujących nadmierne obciążenie serwera Serwisu,
   • podejmowania prób wykrycia luk w zabezpieczeniach Serwisu i konfiguracji serwera,
   • podejmowania prób wgrywania lub umieszczania na serwerze i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących wyrządzić szkodę oprogramowaniu Serwisu, innym Usługobiorcom lub Usługodawcy,
   • podejmowania prób wgrywania lub umieszczania na serwerze i do bazy danych kodu, skryptów i oprogramowania mogących śledzić lub wykradać dane Usługobiorców lub Usługodawcy,
   • podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu uszkodzenie, zablokowanie działania Serwisu lub uniemożliwienie realizacji celu w jakim działa Serwis.
  • Usługobiorca zobowiązuje się do nieprzekazywania za pomocą Serwisu bezprawnych treści.
  • Usługobiorca jest uprawniony do korzystania z Serwisu i Usług wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu i Usług w celu prowadzenia przez Usługobiorcę działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.
  • Usługodawca wykonuje usługę z należytą starannością.
  • Odpowiedzialność Usługodawcy jest wyłączona, w przypadku gdy:
   • Usługobiorca działa bezprawnie,
   • Usługobiorca podał fałszywe dane i informacje o sobie oraz informacje służące do wykonania Usługi.
  • Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do Serwisu i usług, o czym poinformuje Usługobiorców w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
  • Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu Usług drogą elektroniczną i udostępniania Serwisu, jeśli powodem jest:
   • modernizacja, modyfikacja, konserwacja lub rozbudowa systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy;
   • działania niezależnych od Usługodawcy osób trzecich, w tym siła wyższa.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości lub utrudnienia w korzystaniu z Serwisu, wynikające z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy.
  • Usługodawca ma prawo w każdym czasie zamknąć Serwis i zakończyć świadczenie usług.

  VII. Prawa autorskie

  • Wszelkie prawa do Serwisu oraz wszelkie treści zamieszczone w Serwisie (w tym Regulamin) korzystają z ochrony na podstawie Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i są własnością Usługodawcy.
  • Część danych zamieszczonych w Serwisie jest chroniona prawam autorskimi należącymi do osób trzecich, niepowiązanych w jakikolwiek sposób z Usługodawcą, i są wykorzystywane na podstawie uzyskanych licencji, lub opartych na licencji darmowej.
  • Na podstawie Ustawy z dnia 04 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych zabrania się wykorzystywania, kopiowania, reprodukowania w jakiejkolwiek formie oraz przetrzymywania w systemach wyszukiwania z wyłączeniem wyszukiwarki Google, Bing, Yahoo, NetSprint, DuckDuckGo, Facebook oraz LinkedIn jakichkolwiek artykułów, opisów, zdjęć oraz wszelkich innych treści, materiałów graficznych, wideo lub audio znajdujących się w Serwisie bez pisemnej zgody lub zgody przekazanej za pomocą Komunikacji Drogą Elektroniczną ich prawnego właściciela.
  • Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych ochronie nie podlegają proste informacje prasowe, rozumiane jako same informacje, bez komentarza i oceny ich autora. Autor rozumie to jako możliwość wykorzystywania informacji z zamieszczonych w serwisie tekstów, ale już nie kopiowania całości lub części artykułów, o ile nie zostało to oznaczone w poszczególnym materiale udostępnionym w Serwisie.
  • Kopiowanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie jakichkolwiek treści, profuktów czy składowych Serwisu, bez zgody Usługodawcy, jest zabronione.

  VIII. Zmiany Regulaminu

  • Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili jednostronnie zmieniane przez Usługodawcę, bez podawania przyczyn.
  • Zmiany Regulaminu wchodzą w życie natychmiast po ich publikacji.
  • Traktuje się, iż każdy Usługobiorca, kontynuujący korzystanie z Serwisu po zmianie Regulaminu akceptuje go w całości.

  IX. Postanowienia końcowe

  • Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia zamieszczenia go w Serwisie Usługodawcy.
  • Regulamin jest dostępny w języku polskim.
  • Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu.
  • Usługodawca dokona wszelkich starań by usługi Serwisu były oferowane w sposób ciągły. Nie ponosi on jednak żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Usługobiorców, osób trzecich czy działalnością zewnętrznych automatycznych programów.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany informacji umieszczonych w Serwisie w wybranym przez Usługodawcę terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia Usługobiorców korzystających z usług Serwisu.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wyłączenia Serwisu na stałe, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Usługobiorców.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody Usługobiorców.
  • Prawa i obowiązki wynikające z korzystania z Serwisu nie mogą być scedowane lub w inny sposób przeniesione na osoby trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.
  • Obowiązujące oraz poprzednie Regulaminy Serwisu znajdują się na tej podstronie pod aktualnym Regulaminem.
  • We wszelkich sprawach związanych z działalnością Serwisu należy kontaktować się z Usługodawcą korzystając z jednej z poniższych form kontaktu:
   • Wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@suport-hiszpania.pl
   • Poprzez połączenie telefoniczne z numerem: +48 (52) 376 87 52
   Kontakt przy użyciu wskazanych środków komunikacji wyłącznie w sprawach związanych z prowadzonym Serwisem.
  • Korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.
  • Wszelkie spory dotyczące Serwisu lub świadczonych przez Usługodawcę usług będą podlegać wyłącznej jurysdykcji sądu właściwego ze względu na siedzibę Usługodawcy
  Niniejsza wersja Regulaminu obowiązuje od dnia 15.12.2023r.
  Scroll to Top